Statut

UCHWAŁA Nr XVIII/180/2016
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie utworzenia osiedla Na Górce i nadania jemu statutu

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala:

STATUT OSIEDLA NA GÓRCE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 


§ 1. Tworzy się jednostkę pomocniczą gminy Wronki, której mieszkańcy wspólnie z innymi mieszkańcami Sołectw oraz gminy, tworzą wspólnotę samorządową Miasta i Gminy Wronki.
§ 2. Mieszkańcy osiedla Na Górce tworzą osiedlową wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jego terenie.
§ 3. Osiedle Na Górce nie posiada osobowości prawnej.
§ 4. Zakres działania, kompetencje oraz granice samodzielności osiedla Na Górce wyznaczają przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statut Miasta i Gminy Wronki i niniejszy Statut.
§ 5. Ilekroć w statucie mowa jest o:
1) „Gminie” – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wronki;
2) „osiedlu” – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą osiedle Na Górce;
3) „Ogólnym Zebraniu” – należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Na Górce;
4) „Zarządzie” – należy przez to rozumieć Zarząd osiedla Na Górce;
5) „Przewodniczący Zarządu” – należy przez to rozumieć osobę stojącą na czele Zarządu;
6) „organach osiedla” – należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd osiedla Na Górce;
7) „Statucie” – należy przez to rozumieć statut osiedla Na Górce;
8) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
9) „statucie Gminy” – należy przez to rozumieć statut Miasta i Gminy Wronki;
10) „Radzie” – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminie Wronki;
11) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wronki;
12) „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Wronki.

NAZWA I ZASIĘG TERYTORIALNY

§ 6. 1. Osiedle nosi nazwę „osiedle Na Górce„.
2. Osiedle obejmuje południową część miasta Wronki w jego granicach administracyjnych. Obszar i granice określa mapa, stanowiąca załącznik do Statutu.
3. Siedzibą władz osiedla jest miejscowość Wronki.

ZADANIA I KOMPETENCJE OSIEDLA

§ 7. Podstawowym celem działania osiedla jest:
1) inicjowanie działań organów gminy Wronki we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy, a dotyczących funkcjonowania osiedla;
2) współdziałanie z organami gminy Wronki w realizacji zadań na terenie osiedla;
3) stworzenie mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich potrzeb;
4) organizowanie wspólnych działań i prac na rzecz rozwoju osiedla;
5) inicjowanie i organizowanie działań związanych z kulturą, sportem, rekreacją, pomocą sąsiedzką, zdrowiem, porządkiem, czystością i bezpieczeństwem w osiedlu;
6) informowanie mieszkańców o sprawach związanych z osiedlem.

§ 8. Zadaniem osiedla jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej zamieszkującej to osiedle. W szczególności do zadań osiedla należy dbałość o:
1) ład przestrzenny na terenie osiedla;
2) porządek i bezpieczeństwo na terenie osiedla;
3) lokalne drogi, chodniki i parkingi na terenie osiedla;
4) lokalną infrastrukturę techniczną na terenie osiedla;
5) mienie Gminy znajdujące się na terenie osiedla;
6) stan środowiska i przyrody na terenie osiedla;
7) zakres usług świadczonych na terenie osiedla;
8) rozwój kultury, sportu i rekreacji na terenie osiedla.

§ 9. Do kompetencji osiedla należy ponadto:
1) formułowanie pod adresem Rady i Burmistrza postulatów oraz wniosków uwzględniających potrzeby, dążenia i opinie mieszkańców osiedla;
2) opiniowanie na wniosek Rady lub Burmistrza projektów przedsięwzięć o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców i terenu osiedla;
3) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców osiedla;
4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę konsultacji społecznych:
5) występowanie z wnioskami do Burmistrza o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców osiedla;
6) współpraca z radnymi z terenu osiedla lub sąsiednich Sołectw gminy Wronki w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla,
7) dysponowanie środkami finansowymi na potrzeby osiedla ujętymi w budżecie gminy Wronki;
8) współudział w tworzeniu budżetu gminy, w części dotyczącej osiedla, w trybie określonym odrębną uchwałą Rady;
9) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami, spółdzielniami i klubami działającymi na terenie osiedla oraz gminy Wronki;
10) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym osiedlu do korzystania.

§ 10. 1. Organy osiedla wydają opinie najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma w sprawie opinii.
2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, sprawa może być rozpatrywana z pominięciem opinii organu osiedla.

STRUKTURA ORGANÓW OSIEDLA 

§ 11.1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie;
2) Zarząd.

2. Funkcje w organach osiedla pełnione są społecznie.
§ 12. 1. Ogólne Zebranie jest organem uchwałodawczym osiedla.
2. Ogólne Zebranie stanowią stali mieszkańcy osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta i Gminy Wronki.
§ 13. 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym bieżącymi sprawami osiedla.
2. Wyboru Zarządu dokonuje Ogólne Zebranie stosownie do zapisów Statutu.
§ 14. 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata od dnia wyboru.
2. Zarząd zobowiązany jest złożyć nowo wybranemu Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności, za okres co najmniej ostatniego roku.

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA OGÓLNEGO ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

§ 15. 1. Ogólne Zebranie zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub 10% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany zwołać Ogólne Zebranie również na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy lub Burmistrza.
3. O miejscu i terminie Ogólnego Zebrania zawiadamia się mieszkańców osiedla, w sposób zwyczajowo przyjęty, a w szczególności poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach informacyjnych osiedla, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
4. Uprawnionymi do udziału w Ogólnym Zebraniu i głosowania są stali mieszkańcy osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta i Gminy Wronki.
§ 16. Ogólne Zebranie obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, rozstrzygając w drodze uchwał wszelkie sprawy pozostające w jego kompetencji.
§ 17. 1. Ogólne Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział, co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców osiedla, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1, zebranie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, po upływie 15 minut od godziny wyznaczonej na zebranie w pierwszym terminie, i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. O przesłankach ważności Ogólnego Zebrania zgodnie z ust. 1 i 2 informuje się w zawiadomieniu o zebraniu.
§ 18. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania i obecnych na zebraniu (liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie bierze się pod uwagę – nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy też „przeciw”), chyba, że Statut stanowi inaczej.
§ 19.1. Ogólne Zebranie zwołane na wniosek mieszkańców, Zarządu osiedla, Rady lub Burmistrza winno odbyć się w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca zaproponuje termin późniejszy.
2. Ogólne Zebranie otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, po czym następuje wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania.
3. Porządek obrad ustala Ogólne Zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Przewodniczącego Zarządu. Sprawy proponowane do rozstrzygnięcia na zebraniu winny być należycie przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich zreferowanie, podjęcie nad nimi dyskusji, a następnie głosowanie.

§ 20.1. Uchwały Ogólnego Zebrania winne zawierać:
1) numer, datę uchwalenia, tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia uchwały;
4) określenie wykonawcy postanowień uchwały;
5) termin wejścia w życie postanowień uchwały;
6) podpis Przewodniczącego Ogólnego Zebrania;
7) wyniki głosowania.

2. Obrady zebrania są protokołowane przez Sekretarza. Uchwały podpisuje Przewodniczący Ogólnego Zebrania i wywiesza je na osiedlowych tablicach informacyjnych.
§ 21. 1. Do właściwości Ogólnego Zebrania należą wszelkie sprawy pozostające w kompetencji Osiedla, o ile Statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej.

2. W szczególności do kompetencji Ogólnego Zebrania należy:
1) wybór i odwoływanie Zarządu i Przewodniczącego Zarządu;
2) ustalenie liczby członków Zarządu;
3) coroczne rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego osiedla oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi z tego tytułu;
4) określanie kierunków działania oraz przeznaczenia środków finansowych przypadających osiedlu w danym roku budżetowym, w ramach środków określonych przez Radę;
5) określanie kierunków działania oraz zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego osiedlu do korzystania. Oddanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii osiedla następuje w uzgodnieniu z Burmistrzem, który zawiera pisemnie umowy z osobami (podmiotami) ubiegającymi się o wynajem lub dzierżawę;
6) występowanie z uzasadnionymi wnioskami o przekazanie osiedlu wskazanych składników mienia komunalnego do korzystania;
7) wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych w osiedlu, zmierzających do poprawy życia mieszkańców, rozwoju kultury oraz infrastruktury komunalnej;
8) sprawowanie kontroli działalności Zarządu;
9) powoływanie Komisji Rewizyjnej;
10) powoływanie stałych i doraźnych komisji dla szczegółowego rozpatrywania określonych spraw;
11) opiniowanie celowości utworzenia, połączenia, podziału lub likwidacji osiedla;
12) uchwalanie zadań dla Zarządu do realizacji między Ogólnymi Zebraniami;
13) wyrażanie stanowiska osiedla w innych sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska przez osiedle wystąpi organ Gminy.
14) przekazywanie Zarządowi dodatkowych kompetencji i uprawnień koniecznych do efektywnego sprawowania przez ten organ jego funkcji, z wyłączeniem spraw przewidzianych w pkt 1-5, oraz 8–13.

§ 22. 1. W celu realizacji zadań kontrolnych Ogólne Zebranie może powoływać w drodze wyboru Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeby komisje doraźne, określając zakres i przedmiot ich działania.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje i ocenia dla potrzeb Ogólnego Zebrania działalność Zarządu oraz przedstawia wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Komisję Rewizyjną powołuje się spośród mieszkańców osiedla. Komisja liczy, co najmniej trzy osoby. W jej skład nie mogą zostać wybrane osoby wchodzące w skład Zarządu.

ZASADY I TRYB WYBORU I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU 

§ 23. 1. Ogólne Zebranie, na którym przewiduje się wybór Zarządu lub Przewodniczącego Zarządu, zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wronki. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Ogólnego Zebrania oraz porządek zebrania.
2. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu w trakcie kadencji, Burmistrz zwołuje Ogólne Zebranie dla wyboru Przewodniczącego.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu lub wybrania nowego składu Zarządu w trakcie kadencji, przeprowadza samodzielnie Ogólne Zebranie zwołane przez Przewodniczącego Zarządu, zawiadamiając o tym Burmistrza.
4. Przewodniczącego zebrania wybiera zebranie. Przewodniczącym zebrania może być również Burmistrz Miasta i Gminy Wronki albo jego przedstawiciel.
5. Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zebrania dla wyboru Przewodniczącego Zarządu lub Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla poprzez jego wywieszenie na osiedlowych tablicach informacyjnych, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
6. Na Ogólnym Zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, obowiązuje lista obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Ogólne Zebranie wybiera Zarząd, który musi liczyć od 3 do 9 osób. Spośród wybranych w tym trybie członków Zarządu następnie wybiera Przewodniczącego Zarządu.
2. Ogólne Zebranie w odrębnej uchwale określa liczbę członków Zarządu, z uwzględnieniem liczby wynikającej z ust. 1.
3. Jeżeli wskutek rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty prawa wybieralności do tego organu skład Zarządu zmniejszył się do 2 osób, w terminie 2 miesięcy winno zostać zwołane Ogólne Zebranie dla uzupełnienia składu Zarządu.

§ 25. 1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania i obecnych na Zebraniu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie, co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca na

Przewodniczącego lub członka Zarządu.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie tajnego głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokołu wyniku wyborów i głosowania. Protokół podpisują członkowie Komisji i przewodniczący zebrania.

4. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
5.  Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równa liczbę głosów, wybory powtarza się, aż do wyłonienia Przewodniczącego lub członka Zarządu, który otrzyma największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 26. 1. Uchwała Ogólnego Zebrania w sprawie nieudzielania Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba, że Zarząd został odwołany po zakończeniu roku budżetowego z innej przyczyny.
2. Ogólne Zebranie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.
§ 27. 1 Ogólne Zebranie może również odwołać przed upływem kadencji poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na wniosek zgłoszony, przez co najmniej 10% mieszkańców osiedla.
2. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia, a odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.

§ 28. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Ogólne Zebranie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez Ogólne Zebranie uchwały w terminie, w którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.

ORGANIZACJA I ZADANIA ZARZĄDU

§ 29. 1. Zarząd wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania, Rady Miasta i Gminy Wronki, zarządzeń i poleceń Burmistrza oraz kieruje bieżącymi sprawami osiedla.
2. Zarząd działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarządowi przewodniczy Przewodniczący Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy swojego składu.

5. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) prowadzenie bieżących spraw osiedla;
2) przygotowywanie projektu porządku obrad i zwoływanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców, z wyłączeniem § 23 ust. 1 i 2 Statutu;
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu;
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania;
5) przygotowanie projektu i realizacja planu rzeczowo-finansowego osiedla na podstawie określonych przez Ogólne Zebranie kierunków działania;
6) gospodarowanie składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała osiedlu do korzystania i prowadzenie dokumentów z tym związanych;
7) rozporządzanie składnikami mienia, które Gmina przekazała osiedlu do korzystania;
8) zapewnienie właściwego obiegu informacji między organami Osiedla a mieszkańcami;
9) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia w osiedlu;
10) reprezentowanie mieszkańców osiedla wobec Rady i Burmistrza;
11) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Burmistrza;
12) udział w sesjach Rady;
13) składanie sprawozdań ze swojej działalności;
14) prowadzenie dokumentacji osiedla, z wyłączeniem § 32 ust. 5 Statutu.
15) podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych do kompetencji Zarządu uchwałą Ogólnego Zebrania.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
§ 30. 1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami pomiędzy posiedzeniami tego organu, reprezentuje Zarząd wobec organów Gminy.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego członek Zarządu.
3. Przewodniczący Zarządu bierze udział w sesjach Rady Miasta Gminy.  Na sesjach Przewodniczącemu przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Przewodniczący może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców osiedla.
§ 31. 1. Przewodniczący Zarządu w czasie pełnienia obowiązków posługuje się pieczęcią osiedlową „ Przewodniczący Zarządu osiedla Na Górce„.
2. Na budynku mieszkalnym, w którym mieszka Przewodniczący lub w innym widocznym miejscu, powinna znajdować się tablica koloru czerwonego z białym napisem ” PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NA GÓRCE „, a na terenie osiedla muszą być, co najmniej dwie osiedlowa tablice informacyjne do wywieszania uchwał, zarządzeń i innych dokumentów urzędowych.

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 32. 1. Organy osiedla dysponują środkami finansowymi ujętymi w budżecie Gminy Wronki. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań osiedla w roku budżetowym określa Rada w uchwale budżetowej.
2.  Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców osiedla.
3. Środki finansowe uzyskiwane przez osiedle z przekazanego jemu mienia stanowią dochód Gminy Wronki i są przekazywane przez osiedle na konto podstawowe budżetu Gminy Wronki.
4. Wykorzystanie środków finansowych osiedla winno nastąpić w terminie do dnia 30 listopada danego roku budżetowego. Niewykorzystane w tym terminie środki pozostawia się do dyspozycji Rady Miasta i Gminy.

5. Księgowość osiedla prowadzi Urząd Miasta i Gminy Wronki.
§ 33. Środki finansowe do dyspozycji osiedla mogą być tworzone min. z:
1) ujętych przez Radę Miasta i Gminy środków finansowych w ramach budżetu Gminy,
2) środków pochodzących z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz osiedla,
3) środków uzyskiwanych z organizowanych przez osiedle przedsięwzięć,

§ 34. 1. osiedle prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo – rzeczowego, uchwalonego przez Ogólne Zebranie.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Zarządu przedkłada Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, celem ujęcia go w projekcie budżetu Gminy.
3. O przeznaczeniu środków finansowych osiedla decyduje wyłącznie Ogólne Zebranie, a za prawidłową gospodarkę tymi środkami odpowiada Przewodniczący Zarządu i Zarząd.
§ 35. 1. Osiedle może korzystać z mienia komunalnego, w tym i z mienia gminnego, na podstawie pisemnej umowy zawartej z gminą Wronki.

2. Przekazaniu osiedlu mogą podlegać m.in. następujące składniki mienia gminnego:
1) osiedlowe obiekty sportowe
2) place zabaw,
3) inne mienie gminne

3. W przypadku, gdy na terenie osiedla nie znajdują się składniki mienia gminnego wymienione w ust. 2, to po ich wybudowaniu przez Gminę, mogą one zostać przekazane osiedlu do korzystania z nich.
4. Jeżeli ze względów społecznych, konieczne jest, aby z mienia, które ma być przekazane osiedlu lub zostało jemu przekazane, korzystać powinien również inny podmiot, gmina Wronki może przekazać to mienie do współkorzystania.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
§ 36. Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 37.  1. Rada Miasta i Gminy oraz Burmistrz sprawują nadzór nad osiedlem w zakresie wykonywania zadań przypisanych niniejszym Statutem.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
a) rozpatrywanie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku przez Radę Miasta i Gminy Wronki sprawozdań Przewodniczącego Zarządu złożonych w terminie do dnia 31 stycznia – z wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań przez osiedle oraz z ich działalności społecznej,
b) dokonywanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wronki oceny stanu faktycznego i finansowego osiedla,

§ 38. Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy oraz Skarbnik Gminy sprawują kontrolę gospodarki finansowej osiedla.
§ 39. Burmistrz i wyznaczeni przez niego na piśmie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Osiedla. Mogą również uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów osiedla.
§ 40. 1. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał i opinii organów osiedla wraz z kserokopiami protokołów, listami obecności z odbytych zebrań w terminie do 7 dni od daty odbycia zebrania.
2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę.
3. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Przewodniczącego Zarządu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów z odbytego zebrania.
§ 41. 1. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Ogólnego Zebrania, jeżeli uchwała ta jest sprzeczna z prawem lub wykracza poza zakres przekazanych osiedlu kompetencji.
2. Organy osiedla mogą wnieść sprzeciw do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na wstrzymanie wykonania uchwały zebrania.

3. Burmistrz badając sprzeciw może:
1) uznać jego zasadność,
2) w razie nieuwzględnienia sprzeciwu, wydaje zarządzenie o wstrzymaniu wykonania uchwały zebrania i wnosi sprawę pod obrady Rady Miasta i Gminy, która uchwałą ostatecznie rozstrzyga sprawę.
§ 42. 1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Przewodniczącego lub Zarząd, Rada Miasta i Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza może w drodze uchwały rozwiązać Zarząd.

2. Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza może wyznaczyć osobę, która do czasu wyboru nowego Zarządu pełni funkcję tego organu.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Burmistrz może wystąpić do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy o zwołanie Ogólnego Zebrania dla dokonania wyboru nowego Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 43. Zmiany w Statucie uchwala Rada Miasta i Gminy Wronki w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
§ 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.